Algemene Voorwaarden

Om gebruik te maken van de For2.nl site en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie verreist, waarbij de klant een persoonlijk wachtwoord en een loginnaam gebruikt. Met de registratie erkent de klant de Algemene Voorwaarden verbonden aan deze site. Met de registratie ontstaat een overeenkomst tussen For2.nl en de klant, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de basis vormen van de overeenkomst. Door gebruik te maken van de diensten van For2.nl verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 1. De diensten op For2.nl zijn alleen geschikt voor personen ouder dan 18 jaar en mogen niet worden gebruikt door personen onder deze leeftijdsgrens.
 2. Daarnaast verklaart de klant door gebruik te maken van de diensten op For2.nl toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) telefoonaansluiting en of rekeninggegevens, zijnde de rekeninghouder.
 3. For2.nl biedt haar diensten uitsluitend voor privédoeleinden en niet voor zakelijke doeleinden aan. Met de registratie verplicht iedere klant zich, de diensten alleen voor privédoeleinden te gebruiken.
 4. Het is niet toegestaan reclameboodschappen met professionele of commerciële
  doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie, op de
  site achter te laten. Tevens is het verboden om seksuele handelingen tegen
  betaling overeen te komen via deze site. Seks tegen betaling in de vorm van
  escort/prostitutie is uitgesloten op deze site. Overtreding van dit artikel kan
  leiden tot het sluiten van uw account. Ter controle van deze regel, zullen alle profielen en vrije teksten
  op de site door moderators gelezen kunnen
  worden en worden afgekeurd c.q. aangepast.
 5. De gebruiker is verplicht, e-mails en andere berichten of andere gegevens van klanten, die hij in verband met het gebruik van de database van For2.nl ontvangt, vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van de auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon- en e-mail adressen en/of URLS van andere gebruikers.
 6. Het is niet toegestaan om belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onwettig materiaal of dergelijke informatie te plaatsen of te verspreiden via For2.nl.
 7. Het is niet toegestaan om For2.nl te gebruiken om anderen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten (inclusief persoonlijkheidsrechten) van anderen te schenden, of geld resp. geldswaardige prestaties te beloven of te verlangen.
 8. Het is ook verboden om gegevens bij For2.nl te uploaden die;
  1. een virus bevatten (software die geïnfecteerd is)
  2. software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk of door industriële octrooien is beschermd, tenzij de klant eigenaar van de betreffende rechten is of de vereiste toestemming voor het gebruik van de software resp. het materiaal heeft
 9. Het is niet toegestaan om For2.nl te gebruiken, op een manier die de beschikbaarheid van de aanbiedingen voor andere klanten nadelig beïnvloedt zoals berichten aan klanten voor geen ander doel dan de persoonlijke communicatie te verzenden, in het bijzonder niet voor het aanprijzen of aanbieden van goederen of diensten.
 10. Ongeacht mogelijke civiel- of strafrechtelijke gevolgen voor de individuele klant wordt For2.nl bij niet-inachtneming van een van de bovenstaande gedragsverplichtingen gerechtigd tot onmiddellijke opzegging van het contract en tot onmiddellijke blokkering van de toegang tot de toepassing en tot de database van For2.nl.
 11. Bij aanwijzingen voor een ontoelaatbaar of wederrechtelijk gebruik heeft For2.nl het recht, de door de klant ingevoerde gegevens te verifiëren, eventueel de toegang tot deze gegevens te blokkeren, en de toegang van de klant onmiddellijk te blokkeren. In twijfelgevallen heeft For2.nl altijd het laatste beslissingsrecht over de toelaatbaarheid van het gebruik in kwestie.
 12. For2.nl heeft het recht de toegang van een klant te allen tijde te blokkeren, wanneer deze in strijd zijn met de regels van het systeem waarvan For2.nl gebruik maakt.
 13. Animaties, videobeelden en tekst Merken, logo's, die op For2.nl staan, zijn het intellectuele eigendom van For2.nl en mogen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van For2.nl.
 14. De klant zal bij het gebruik van de For2.nl site geen identificerende informatie gebruiken in het opgegeven profiel, zoals werkelijke naam, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres of andere contactinformatie.
 15. De inhoud van externe links wordt door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk.
 16. For2.nl garandeert niet dat een succesvolle contactbemiddeling in alle gevallen plaatsvindt en is niet aansprakelijk indien gedurende een periode geen contact tot stand is gekomen.
 17. For2.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Sommige personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Dit zijn fictieve profielen, waarbij fysieke contacten niet in alle gevallen mogelijk zijn. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de For2.nl service. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.
 18. De klant is te allen tijde gerechtigd, zich zonder opgave van redenen af te melden. Bij afmelding wordt het gegevensrecord van de klant gewist en de contractverhouding is beëindigd.
 19. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens – bijv. leeftijd, geslacht, matching resultaten en foto’s – ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens, die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare klant bevatten.
 20. De klant stemt erin toe dat For2.nl zijn persoonlijke gegevens gebruikt voor doeleinden als advies, reclame, marktonderzoek, voor onderzoek en analyse ter verbetering van For2.nl en voor de op de behoeftes van de gebruiker afgestemde vormgeving van de diensten. Verder verklaart de klant uitdrukkelijk zijn toestemming voor de ontvangst van e-mail nieuwsbrieven van For2.nl.
 21. De klant stelt For2.nl hiermee vrij van elke verantwoordelijkheid en van alle verplichtingen, aanwendingen en rechten die uit hoofde van schade wegens lastering, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten door andere klanten, wegens uitval van diensten voor klanten, wegens schending van immateriële goederen- of andere rechten door klanten ontstaan.
 22. For2.nl zal de klant op verzoek te allen tijde over het opgeslagen klant gegevensbestand volledig en gratis informatie verstrekken.
 23. For2.nl is gerechtigd, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De kosten voor het gebruik van de For2.nl website zijn voor rekening en risico van de gebruiker. De kosten bedragen: Voor inbellen; 1,30 euro per gesprek plus eventueel de kosten van uw mobiele telefoon. Verder kunt u ook credits kopen via uw account. De kosten variëren van 10 euro tot 100 euro. Gedane betalingen worden niet gerestitueerd.
 24. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.
 25. Heeft u een vraag of opmerking over deze algemene voorwaarden? Stuur dan een bericht aan For2.nl via klantenservice
 26. Gegevens For2.nl: Lodewijk Napoleonstraat 27, 2316 DX Leiden, KvK 61255963, btwnr 198444370B02. Email info@mobile42.nl, telefoon 071-3627177